آزادی

آزادی

نوای آزادی

چه روح نواز  بُوّد نغمه های آزادی
چه دلپذیر بُوّد خوش نوای آزادی

خوشا نسیم سعادت اگر به در کوبد
مبارک است قدومش برای آزادی
  
نبود حاصل این مردم از وطن جز غم
دهید مژدهء صلح وصفای آزادی

 فضای سینهء پردرد این وطن تنگ است
بگو برای خدا از هوای  آزادی

سلام به آن که غلامی نکرد و جانش داد
به راه حفظ وقار  و به پای آزادی

سویتا "رحمانی"