کتاب

کتاب
نتیجه دوسال زحمت

کتاب مجموعه غزل ( اینجا آسمان سرخ است) با 75غزل و150صفحه ،

با مقدمه (پروفسور سید حسن امین ) عزیز وارجمند

چاپ وروانه بازار نشر شد .

و سپاس از استاد محمد عزیزی مدیر مسئول انتشارات روزگار 

که قبول زحمت کردند.