کوچولو از خواب ناز

 کوچولو از خواب ناز

صبح که میشه خروسم        می‌زنه زیر آواز
میگه دیگه بیدار شـــــو         کوچولو از خواب ناز
از رختخواب در بیـــــــــــا        خورشید خانم بیداره
زمین چه روشن شـــده         با نور اون دوباره!
پاشو دیگه عزیــــــــزم           پاشو با لب خندون
سلام بکن به بـــــابـــا           به مادر مهربون