شرایط و ضوابط

تمام فارسی زبانان جهان می‌توانند با عضویت سایت سبزمنش، داشته های خود را با توجه به شرایط زیر اینجا نشر نمایند:

1-  حرمت به افراد، کشورها و سایر زبان ها از اولیت ماست، هیچ فردی حق توهین، تحقیر و ناسزاگویی را ندارد.

2- تمام اعضاء مکلف اند در پای نوشته و شعر شان نام نویسنده و یاشاعر را درج نمایند.

3- سرقت ادبی مورد پیگیرد قرار می‌گیرد.

4- دوستان تاجیکستان می‌توانند در بخش تاجیکستان، به خط مروج خودشان نشرات داشته باشند.

5- بعضی از مکلفیت های دیگر اعضاء بعد از تائیدی هییت رهبری اعلام میگردد... 

این وب سایت برای کارکرد بهتر از "Cookie" استفاده مینماید!

لطفا برای کارکرد بهتر این وب سایت حتما روی گزینه پذیریش کلیک بفرمایید.